ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ - ๖๒
“เสริมบารมีแก่ตน สร้างกุศลแก่ตัว ละชั่วทุกนาที ทำดีทุกเวลา”
วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ลานพิธีหน้าองค์หลวงพ่อโต และทั่วบริเวณลานวัด


กำหนดการ

ช่วงที่   ธัมมจักกัปปะวัตตะนะสูตร มหาสมัยสูตร (๑๙.๐๐ ๒๑.๔๕ .)
            - บูชาพระรัตนตรัย
            - อาราธนาศีล/สมาทานศีล
            - อาราธนาธรรมจักร
            - ชุมนุมเทวดา
            - ปุพพะภาคะนะมะการะคาถา
            - สะระณะคะมะนะปาฐะ
            - นะมะการะสิทธิคาถา
            - นะโมอัฏฐะการะคาถา
            - ขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
            - ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
            - มหาสมัยสูตร
            - โส สา เต อัตถะลัทธา ต่อด้วย ภะวะตุ สัพพฯ
            - บรรยายธรรมตามสมควรแก่ธรรม
ช่วงที่   เจริญพระพุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน (พระปริตร) (๒๑.๔๕๒๓.๐๐ .)
            - บูชาพระรัตนตรัย
            - อาราธนาศีล/สมาทานศีล (สำหรับผู้พึ่งมา)
            - อาราธนาพระปริตร
            - ชุมนุมเทวดา
            - ปุพพะภาคะนะมะการะคาถา
            - สะระณะคะมะนะปาฐะ
            - นะมะการะสิทธิคาถา
            - สัมพุทเธ
            - นะโมอัฏฐะการะคาถา
            - ขัดต้นตำนาน (มังคะละสูตร)
            - มังคะละสูตร (๑)
            - ระตะนะสูตร (๒)
            - กะระณียะเมตตะสูตร (๓)
            - ขันธะปริตตะสูตร (๔)
            - ฉันทันตะปริตตะสูตร (๕)
            - โมระปริตตะสูตร (๖)
            - วัฏฏะกะปริตตะสูตร (๗)
            - ธะชัคคะปริตตะสูตร (๘)
            - อาฏานาฏิยะปริตตะสูตร (๙)
            - อังคุลิมาละสูตร (๑๐)
            - โพชฌังคะปริตตะสูตร (๑๑)
            - อะภะยะปริตตะสูตร (๑๒)
            - คาถาโพธิบาท
            - คาถามงคลจักรวาฬ ๘ ทิศ
            - คาถาสวดไหว์บารมี ๓๐ ทัศ
            - มงคลจักรวาฬใหญ่
            - บรรยายธรรมตามสมควรแก่ธรรม
ช่วงที่ ถวายพรพระ (๒๓.๓๐ ๒๔.๐๐ .)
            - บูชาพระรัตนตรัย
            - อาราธนาศีล/สมาทานศีล (สำหรับผู้พึ่งมา)
            - ปุพพะภาคะนะมะการะ
            - พุทธานุสติ – ธัมมานุสติ – สังฆานุสติ
            - พุทธชัยมงคลคาถา
            - เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
            - ชัยปริตตะคาถา
            - ภะวะตุ สัพพฯ

หมายเหตุ :  เวลาและบทสวดมนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หนังสือสวดมนต์ข้ามปีQR CODE หนังสือสวดมนต์

คลิกที่รูปหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก